Algemene Verordening Gegevensbescherming

Met ingang van 25 mei 2018 treedt nieuwe wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens in werking. Die nieuwe wetgeving is een Europese verordening en heet de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG. Omdat sprake is van een «verordening» heeft deze regeling directe werking. Dit in tegenstelling tot de Databeschermingsrichtlijn uit 1995 die eerst in nationale wetgeving omgezet moest worden. Bij ons is dit de «Wet bescherming persoonsgegevens» geworden die in 2000 in werking is getreden.

Deze nieuwe verordening gaat over de "bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens van Europese staatsburgers en betreffende het vrije verkeer van die gegevens". Deze nieuwe verordening geldt wereldwijd voor alle ondernemingen en organisaties die persoonsgegevens bijhouden en verwerken van Europese staatsburgers, onafhankelijk of er al dan niet betaald wordt voor diensten of producten. Ook wij als sportvereniging vallen dus onder de werking van deze verordening.

Wat registreren wij?

Op grond van deze regeling is elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt verplicht om een overzicht te hebben van de persoonsgegevens die verwerkt worden en met welk doel we dit doet, waar deze gegevens vandaan komen en met wie we ze delen, de zogenaamde «Documentatieplicht».

Op het moment dat wij iemand inschrijven als lid van de vereniging worden de volgende persoonsgegevens geregistreerd:

 • volledige naam;
 • geboortedatum;
 • volledig woonadres;
 • ingangsdatum lidmaatschap;
 • lidmaatschapsnummer;
 • de volgende gegevens indien van toepassing:
  • e-mailadres;
  • bankrekeningnummer;
  • relevante opleiding.

Indien sprake is van een minderjarig lid registreren wij van de ouder/contactpersoon ook:

 • naam;
 • woonadres;
 • e-mailadres;
 • bankrekeningnummer.

Waarom registreren wij die persoonsgegevens?

De registratie en het gebruik van de hiervoor genoemde gegevens is noodzakelijk om onze vereniging organisatorisch te laten "draaien". Hierbij hoort onder andere ook dat persoonsgegevens worden verstrekt aan de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie, de KNGU. Via de bond wordt een aantal zaken geregeld zoals verzekering, opleiding en wedstrijden. Het registreren van persoonsgegevens is hiervoor onontbeerlijk.

Naast de registratie van de zakelijke gegevens kennen we ook nog een andere vorm van registreren: het maken van foto's en/of video's tijdens, bijvoorbeeld, clubkampioenschappen, acties bij Jan Linders en wedstrijden. De gemaakte opnames publiceren wij op onze internetsite en in social media om onze vereniging meer bekendheid te geven. Natuurlijk kan het zo zijn dat u niet akkoord bent met een dergelijke publicatie van de beeltenis van uw kind of uzelf. Mocht dit zo zijn, dan verzoeken wij u dit duidelijk kenbaar te maken aan ons zodat wij hiermee rekening kunnen houden.

Uw rechten

De gegevens die wij registreren hebben wij nodig om allerlei zaken te regelen zoals informatieverstrekking aan de leden, de berekening en inning van de contributie, de deelname aan wedstrijden, et cetera. Wij registreren en gebruiken die gegevens wel, maar de geregistreerde personen blijven eigenaar van hun eigen gegevens. Dit betekent dat iedere geregistreerde een absoluut recht heeft op inzage, correctie en verwijdering. Van deze rechten kunt u in beginsel altijd gebruik maken.

Vragen?

Indien u nog vragen hebt over bovenstaande kunt u hiermee altijd terecht bij ondergetekende die in dezen optreedt als functionaris voor de gegevensbescherming. De contactgegevens zijn op de internetsite te vinden.

Bart van Zijl
Voorzitter Turnvereniging RKSV Linne