Preventiebeleid voorkoming seksuele intimidatie

RKSV Linne Turn- en Jazzdansvereniging hanteert de gedragsregels voor begeleiders die NOC*NSF opgesteld heeft. Dit heeft met name betrekking op de gedragsregels inzake seksuele intimidatie. De gedragsregels zijn door NOC*NSF opgesteld om ongewenst gedrag in de relatie sporter en trainer/begeleider te verkleinen. Daarnaast fungeren ze als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Alle sportbonden aangesloten bij NOC*NSF, dus ook de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU), hebben deze gedragsregels overgenomen in hun tuchtrecht. Voor begeleiders is het belangrijk dat zij weten wat deze gedragsregels zijn en dat deze ook voor hen gelden.

RKSV Linne heeft een aannamebeleid voor vrijwilligers. Hierdoor krijgt RKSV Linne een beeld van de vrijwilliger die een functie binnen de vereniging gaat vervullen. RKSV Linne wil natuurlijk dat de sporters in veilige handen zijn. Daarom worden deze stappen doorlopen met nieuwe vrijwilligers:

 1. We houden een kennismakingsgesprek.
 2. We checken referenties (zoals het bellen van de vereniging waar de vrijwilliger vandaan komt).
 3. De vrijwilliger dient een VOG te verstrekken en dit wordt elke 3-5 jaar herhaald.
 4. We maken de vrijwilliger lid van de KNGU en als dat niet kan, laten we de trainer een Verklaring onderwerping Tuchtrecht (VOT) tekenen. Daarmee valt de vrijwilliger onder het tuchtrecht van de KNGU en is hij/zij daarvan op de hoogte.
 5. We maken de vrijwilliger bekend met de gedragsregels en de vrijwilliger ondertekent deze voor akkoord en verklaart zich daaraan te houden.

RKSV Linne heeft een vertrouwenscontactpersoon (VCP). Deze vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt binnen RKSV Linne voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. De vertrouwenscontactpersoon is er voor iedereen binnen RKSV Linne: sporters, ouders, trainers, toeschouwer, bestuurders etc. Daarnaast draagt de vertrouwenscontactpersoon bij aan het nemen van preventieve maatregelen.

De VPC van RKSV Linne is:
Lean Ophelders
l.ophelders@ziggo.nl 


Via het speciale VPC-formulier kan ook contact opgenomen worden.

Gedragsregels seksuele intimidatie
De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF:

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.